EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                           Zuidlaren 2004Start
Hanny Windhouwer
19-07-04

 

010a
 Sam fan de  Gauster Hoppen
011a
 Bearn-Binke van Emelangen
012a
Aye Tjebbe
013a
Tasman fan de  Wite Stjelp
014a
Tjesse v Huize de Grift
015a
 Borre-Bart van Emelangen 
016a
Onno fan e Fryske Merk
018a
Wobbe fan e Weiwiske
059
 Bearn-Binke van Emelangen
060a
Dryske van t Molenerf
061a
 Rinke-Jolk van de Kraay Heide
063
(2) Dryske  en (1) Rinke
065
  Brechtje fan t Paradyske ...
066a
Fido
067a
Manus fan e Alde Leane
068a
Djurre
069a
Dobbe-Teun fan t Saksenhiem
BOB
070a
Feike fan e Fryske Struners
072a
 Marit
descript
Rinke-Jolk van de Kraay Heide
2e BIS