EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                        Rotterdam Ahoy 1998Start
Jan Windhouwer
06-05-04

 

429-4-1
Jelle fen it Drentse Hiem (1)
 (l)Dabbe fan t Valderse Hiem
429-4-2
Karmen Eefke fen it Drentse Hiem
429-4-3
Felle Flash fe Alde Leane
429-4-4
Ulco fan t Paradyske
429-5-1
Ulco fan t Paradyske
429-5-2
Famke Detske v h Zandhiem
429-5-3
BOB's vrouw/wife
429-5-4
Frida fan it Drentse Hiem
429-6-1
Frida fan it Drentse Hiem
429-6-2
Ulco fan t Paradyske
429-6-3
Ulco fan t Paradyske
429-6-3a
Ulco fan t Paradyske
429-6-4
Ulco fan t Paradyske
429-7-1
Ulco fan t Paradyske
429-7-2
Ulco fan t Paradyske