EFFEKIJKEBIJJAN.NL/                                                                Amsterdam 1989 WinnerStart
Jan Windhouwer
30-01-04

 

210-1-1
van Wiejanka Warmolt
210-1-2
Viktor Lolke vd Lissedodde
210-1-3
Birthe
210-1-5
Karmen Jildou fan ti Drentse Hiem
210-1-6
Viktor Lolke vd Lissedodde
210-2-1
Viktor Lolke vd Lissedodde
210-2-2
Viktor Lolke vd Lissedodde
210-3-3
Bauke
210-3-4
Bjinse ft Leeuwenhiem
210-3-5
Bauke
210-3-6
Bouike ft Heidehiem
210-4-1
Niko fan t Paradyske
210-4-3
Niko fan t Paradyske
210-4-4
Niko fan t Paradyske
210-4-5
Wadse fe Ikeloane
210-5-1
Lobke fan t Leeuwenhiem
210-5-2
Wanda fe Ikeloane
210-5-4
Paola Wanda fan t Paradyske
210-5-5
Paola Wanda fan t Paradyske
210-5-6
Paola Wanda ft Paradyske BOB