EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                    Amsterdam Winnertentoonstelling 1992Start
Jan Windhouwer
29-02-04

 

292-1-3
Wetterhounen teven openklas
292-2-1
Stabij reuen open klas
292-2-2
Doerak ft Heidehiem (4)
292-2-3
Kamp.Niko fan t Paradyske (3)
292-2-4
Dijddel fan t Fugelhiem (2)
292-2-5
Edou van t Hondsdraf (1)
292-2-6
(2) jeugdkl Ariaan vd Eenhoornl.
292-3-1
(1) jeugdkl Ime ft Paradyske
292-3-2
(4) Kamp kl.    Kamp. Mich
292-3-3
 (3) Kamp. Bjinse ft Leeuwenh
292-3-4
(2) Kamp. Waldo ft Fugelhiem
292-3-5
(1) Kamp.Bauke
292-3-6
CAC/IB +  Winner 1992
292-4-1
res. CAC/IB + Jeugdwinner 92
292-4-2
nog even een foto
292-4-3
Baukje ft Drentse Hiem
 (3) teven o.k.
292-4-4
 (1)Duke vh Hondsdraf
(2) Brecht ft Winalduhiem
teven o.k.
292-4-5
Duke van t Hondsdraf
292-5-1
teven jeugdklas
292-5-2
(1) Iwka fi Drentse Hiem
en Jeugdwinster 92
292-5-3
Beste teef Duke vh Hondsdraf
292-5-4
CAC/IB +Winster
292-6-1
keuze voor BOB
links Bauke,  rechts Duke
292-6-2
Kamp. Bauke Winner 92 en BOB
292-6-3
Kamp. Bauke Winner 92 en BOB