EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                                        Loslopers serie 01Start     
Jan Windhouwer

 

124-2-3
Uwe fan t Paradyske 
185-1-4CM88
Atsje fen t Leeuwenhiem & pup
186-6-6sep
Uwe fan t Paradyske ...
186-7-1sep
Amke van t Hondsdraf
186-7-3sep
Amke van t Hondsdraf
202-7-5
Duke van t Hondsdraf
205-2-5
Atsje fan t Leeuwenhiem
205-2-6
Atsje fan t Leeuwenhiem
246-3-4
 Bonnie
248-1-5
Niko fan t Paradyske
248-1-6
Niko fan t Paradyske
248-2-1
Niko fan t Paradyske
248-2-2
Niko fan t Paradyske
Niewolda-1
Doarus Anne fen 't Leeuwenhiem,
Niewolda-2
Doarus Anne fen 't Leeuwenhiem,
Niewolda-3
Youri fan t Korenhiem
Niewolda-4
Youri fan t Korenhiem
Niewolda-6
Doarus Anne fen 't Leeuwenhiem,
Niewolda-7
Doarus Anne fen 't Leeuwenhiem,
Niewolda-8
Doarus Anne fen 't Leeuwenhiem,