EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                                             Fokkersdag oktober 2004 
© Jan Windhouwer                                                                                                                Emmeloord
29-10-04
Start Volgende

 

IMG_0950
Nest 2 Fokker T Westerbaan 
IMG_0951
Nest 10 Fokker K Heijmink
IMG_0952
Jacco vd Stinzenhiem 
IMG_0953
Endor
IMG_0954
Familie Zonnbeld
IMG_0955
Nest 25 Fokker Marianne van Dam
IMG_0956
Nest 25 Fokker Marianne van Dam
IMG_0957
Nest 17 fokker J de Vries
IMG_0958
 Kucci en Kai vh Zandhiem
IMG_0959
Nest 11 Fokker M van Oorschot
IMG_0960
Familie van Dommelen
IMG_0961
(L) Ko fan Efter de Reinboge 
(R) Dycko Dibbes f d Gauster Hoppen
IMG_0962
(L) Sil 
(R) Nykle Rykman v.d. Kraay Heide
IMG_0963
(L) Jūkelburd fan é Fryske Merk
(R) Aye Tjebbe
IMG_0964
catnrt 8 niet afgebeeld
(R) Sam v.d Gauster Hoppen
IMG_0965
(L) Beren fan de Wite Stjelp
(R) Alwin fan de Gauster Hoppen
IMG_0966
(L) Sjouke Wabbe v Emelangen 
(R) Sjoerd fan de Frije Wetters
IMG_0967
(L) Frobert van de Zeushounen 
(R) Caesar
IMG_0969
Ko fen Efter de Reinboge
IMG_0970
Alwin fan de Gauster Hoppen
Start Volgende