EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                   Clubmatch 1999
Jan Windhouwer
05-05-04
Pagina 3 CM1998 Index Clubmatches Pagina 2 CM1999
433-4-1
Itam fen it Drentse Hiem
433-5-1
Sanne van de Stinzenhiem
433-5-2
Sanne van de Stinzenhiem
433-5-4
Anke-Minke f t Leeuwenhiem
433-6-1
Anke-Minke f t Leeuwenhiem
433-6-2
Bijke Elske v d Vronergeest
433-6-3
Bijke Elske v d Vronergeest
433-6-4
Thorre fen it Drentse Hiem
433-7-1
Thorre fen it Drentse Hiem
433-7-2
Kelly
433-7-4
Kelly
433-8-2
Falco en Bjins
fen it Drentse Hiem
433-8-3
Bjins en Falco
fen it Drentse Hiem
433-8-4
Bjinsfen it Drentse Hiem 
433-9-1
Falco fen it Drentse Hiem
433-9-2
Pierke Pier vd Kraay Heide
433-9-4
Wessel fan de Frije Wetters
433-9a-1
Wessel fan de Frije Wetters
433-9a-2
Donar fan de Frije Wetters
434-1-1
Doeko
Pagina 3 CM1998 Index Clubmatches Pagina 2 CM1999