EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                     Clubmatch 1998
Jan Windhouwer
21-04-04
Pagina 3  CM1997 Index Clubmatches Pagina 2 CM1998
01/CM98
  Demo CM 98  
02/CM98
  Demo CM 98 
03/CM98
    Fanny 
04/CM98
  Aertjen fan t Paradyske
05/CM98
  Aertjen fan t Paradyske
06/CM 98
  Aertjen fan t Paradyske
07/CM98
  Tjamke 
08/CM98
  Thorre fan it Drentse Hiem
09/CM98
 Jorrit fan t Winalduhiem
10/CM98
 Fedde 
11/CM98
  Karmen  Eefke ft  Drentse Hiem
12/CM98
  Loadewijk fan t Suderhiem
13/CM98
Rinske van de Stinzenhiem
14/CM98
Rinske van de Stinzenhiem
15/CM98
Rinske van de Stinzenhiem
16/CM98
Rinske van de Stinzenhiem
17/CM98
  Joery
18/CM98
  Arlette-Hauke vd Kraay Heide
19/CM98
  Arlette-Hauke vd Kraay Heide
20/CM98
Otske Frieske fe Ikeloane
Pagina 3  CM1997 Index Clubmatches Pagina 2 CM1998